Vyberte si tu správnou cestu pro vlastní růst


ÄŒlovÄ›k bÄ›hem celého života dÄ›lá rozhodnutí. Rozhodnutí různá, nÄ›která naprosto banálního charakteru, jiná jsou už složitÄ›jší a nÄ›která, inu, nÄ›která vyžadují skuteÄnou přípravu a dokonalou znalost dané problematiky k tomu, abyste se mohli rozhodnout správnÄ›. Problémy nastávají v okamžiku, kdy zkrátka a dobÅ™e nevíte, jak se dostat k informacím, které nutnÄ› potÅ™ebujete k udÄ›lání správného rozhodnutí. K tomu by vám mohla pomoci úÄast na naší prestižní konferenci, kde se dozvíte prostÅ™ednictvím vyprávÄ›ní naÅ¡ich Å™eÄníků mnoho podnÄ›tného. Konference, jíž můžete být přímými úÄastníky, vás osloví příbÄ›hy růstu lidí, kteří si svou trnitou cestou na vrchol již proÅ¡li. Budou to příbÄ›hy lidí, jež nás v souÄasnosti fascinují svými podnikatelskými úspÄ›chy a manažerskými dovednostmi. A budou to příbÄ›hy lidí, díky kterým vám už nebude chybÄ›t inspirace k tomu udÄ›lat zmÄ›nu. To nejtěžší v životÄ› Äasto bývá zmÄ›nu realizovat. Strach z neznáma nám Äasto svazuje ruce, a proto si pojÄte vyslechnout osudy lidí, kteří se nebáli tuto zmÄ›nu ve svých životech udÄ›lat, a pÅ™ivedlo je to k úspÄ›chu.

JedineÄná konference pomáhá lidem k růstu

Víme, jak těžké může být v Äeských podmínkách podnikání. Ale víme také, že úspÄ›ch je možný. StaÄí jen vÄ›dÄ›t, jak na to. A námi pozvaní Å™eÄníci, kteří se pÅ™edstaví na konferenci o příbÄ›zích růstu, rozhodnÄ› dokládají to, že úspÄ›ch může zažít každý, kdo ví, kdo má know-how. Vy know-how nemáte? Nevadí! PÅ™ijÄte se podívat, pÅ™ijÄte si naÅ¡e Å™eÄníky poslechnout a oni vám své zkuÅ¡enosti rádi pÅ™edají. Jediné, co k tomu musíte bezpodmíneÄnÄ› udÄ›lat co nejdříve, je registrace místa. NechtÄ›li byste si pÅ™ece nechat takovouto událost ujít, nebo snad ano? VeÅ¡keré potÅ™ebné informace o organizaci naleznete na naÅ¡em webu. NavÅ¡tivte ho co nejdříve!